Дружество „Сиела Норма“ беше определено да достави машините за гласуване

Дружество „Сиела Норма“ беше определено от Централната избирателна комисия за изпълнител на обществената поръчка за доставка на машините за гласуване при водещ критерий най-ниска цена, информира БНР.

В поръчката участваха общо осем кандидати, но на финала на надпреварата останаха само двама от тях, които подадоха оферти – „Лекс.БГ“ и „Сиела Норма“.

Предложенията на двете фирми – „Лекс.БГ“ и „Сиела Норма“, се оказаха еднакви като стойност. При последвалите проведени преговори на Комисията по поръчката с тях, „Сиела Норма“ е обявила, че ще намали с 1000 лева без ДДС цената.

Решението на ЦИК за обявяването на дружество „Сиела Норма“ за изпълнител по обществената поръчка за доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване беше взето, въпреки изразените на заседанието особени мнения на членовете на Комисията по поръчката, свързани със съмнения за споразумения между двете фирми и нарушение на конкуренцията.

Членът на ЦИК Ивайло Ивков: „Аз вече съм убеден, че е така, че тези лица са свързани“.

И председателят на ЦИК Александър Андреев: „Всеки един от участниците има своите права по закона за обществените поръчки и според Изборния кодекс, за да може евентуално да предприеме необходимите действия“.

Очаква се договорът с победителя в надпреварата да бъде сключен на 8-ми януари.

Ето и пълния текст на решението, публикувано в сайта на ЦИК

РЕШЕНИЕ № 1924-НС

ОТНОСНО: определяне на изпълнител чрез състезателна процедура с договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“, открита с Решение № 1911-НС от 12.11.2020 г. на Централната избирателна комисия, УНП в РОП: 04312-2020-0001

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 213а, ал. 1 във връзка с § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, § 39, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 1911-НС от 12.11.2020 г. на ЦИК за откриване на процедурата, Заповед № 21-А от 03.12.2020 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, изменена със Заповед № 22-А от 16.12.2020 г., Решение № 1921-НС от 16.12.2020 г. на ЦИК за предварителен подбор, отразените резултати в Протокол № 1 от 09.12.2020 г., Протокол № 2 от 11.12.2020 г., Протокол № 3 от 14.12.2020 г., Протокол № 4 от 16.12.2020 г., Протокол № 5 от 21.12.2020 г., Протокол № 6 от 29.12.2020 г., Индивидуален протокол № 1 от 29.12.2020 г., Индивидуален протокол № 2 от 29.12.2020 г. и Доклад от 29.12.2020 г. от работата на комисията, протоколно решение по протокол № 267 от 30.12.2020 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършените подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на преговори, отразено в протоколи № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, индивидуални протоколи № 1 и № 2 и Доклад от работата на комисията, съставени на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и във връзка с чл. 55, ал. 1 ППЗОП;

2. „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД, „КОНТРАКС“ АД, МИХАИЛ ДИМИТРОВ ВИШАНИН („ДОМИНИОН ВОУТИНГ СИСТЕМС, ИНК“) и „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, тъй като не са изпълнили условие, посочено в документацията и поканата за представяне на оферти, а именно: не са представили първоначални оферти по процедурата.

3. Предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. ОБЯВЯВА класирането на участниците в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“, както следва:

Първо място: „СИЕЛА НОРМА” АД с предложена обща цена: 35 999 000,00 лв. без вкл. ДДС, или 43 198 800,00 лв. с вкл. ДДС.

Второ място: „ЛЕКС.БГ” ЕАД с предложена обща цена 36 000 000,00 лв. без вкл. ДДС или 43 200 000,00 лв. с вкл. ДДС.

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник „СИЕЛА НОРМА“ АД.

III. На основание чл. 107, ал. 1 ЗОП ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД, „КОНТРАКС“ АД, МИХАИЛ ДИМИТРОВ ВИШАНИН („ДОМИНИОН ВОУТИНГ СИСТЕМС, ИНК“) и „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД.

На основание чл. 22, ал. 10 ЗОП в тридневен срок от приемане на настоящото решение участниците да се уведомят за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП решението, протоколите и докладът от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му съгласно § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

Новините на Плевен Нюз - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно следвайте ни и в Twitter, Youtube. Последвайте ни и в Google Новини! Изпращайте снимки и информация на plevennewss@gmail.com по всяко време на денонощието!
Back to top button