Френска компания за компоненти за автомобилната индустрия планира отриването на завод в Плевен

Общински съвет – Плевен, даде съгласие за заличаване на вписана от Община Плевен законна ипотека върху недвижим имот на територията на гр. Плевен, обезпечаващ задължения по приватизационен договор, подписан с дружество – купувач през м. октомври 20006 г. Решението е във връзка със заявен инвеститорски интерес към въпросния терен от страна на френска компания за производство на компоненти за автомобилната индустрия, която планира откриването на завод в града.

Заявлението, постъпило в деловодството на Община Плевен, е подписано от „Плевен ритейл център“ ЕООД и „Аквел Видин (България)“ ЕООД. Предложението на заявителите е за заличаване на ипотеката върху имота – предмет на приватизационния договор (в жк „Сторгозия“, бившият завод на „Електрокабел България“), сключен през октомври 2006 г. с „Плевен ритейл център“ ООД, поради нови инвестиционни планове за терена.

Хронологията по случая:

През м. октомври 2006 г. между Община Плевен и „Плевен ритейл център“, след проведен публично оповестен конкурс и в изпълнение на решение на Общинския съвет, е сключен приватизационен договор. В полза на дружеството – купувач е прехвърлена собствеността върху незастроен терен с площ 36515 кв.м в жк. „Сторгозия“, отреден „За обществено обслужване и производствено – складова дейност“. Продажната цена на имота е 3 113 000 лв. и е изцяло изплатена от купувача. След приватизационната сделка купувачът е придобил допълнително от трети лица собственост върху два съседни частни поземлени имота, които са обединени със закупения общински терен. Към настоящия момент гореописаният имот е с площ 36 977 кв.м.

При проведения публичен конкурс купувачът е поел няколко допълнителни задължения: В срок от 16 месеца от прехвърляне на собствеността да извърши инвестиции от 11 600 000 лв., включващи изготвяне на проект, строителство и въвеждане в експлоатация на търговски център тип „мол“; В посочения срок да изгради инфраструктура и паркова среда в имоти – публична общинска собственост на стойност 137 000 лв.; Да разкрие и поддържа средносписъчен състав от 150 работни места за срок от 25 години след въвеждане на построения в имота обект в експлоатация.

С цел обезпечаване изпълнението на тези допълнителни договорни задължения Община Плевен вписва през 2008 г. законна 10-годишна ипотека върху продадения имот, подновена в последствие 2018 г. за нов 10-годишен срок при същите условия. През юни 2008 г. следва одобрение на внесените проекти и в полза на купувача е издадено разрешение за строеж на търговски център. Същата година започват и подготвителни дейности за строителството. Настъпилата глобалната финансова криза 2008 – 2010 г. обаче води до сериозни затруднения и променя плановете на инвеститора – „Плевен ритейл център“ решава да не инвестира в търговски център, тъй като същият би бил обречен на фалит.

През април 2010 г. следва решение на Общински съвет – Плевен за констатирано неизпълнение на договорните задължения на купувача по приватизационния договор в частта инвестиции. Кметът на общината тогава е оправомощен да извърши всички правни и фактически действия за събирането на дължимите неустойки за неизпълнение. От страна на Община Плевен е предявен и частичен иск за заплащане на неустойка в размер на 10 000 лв., изплатен изцяло впоследствие от „Плевен ритейл център“.

Независимо от горното, инвеститорът не се отказва от поетите ангажименти и търси стратегически партньори за реализиране на инвестиция върху придобития имот в Плевен. Резултатът е договорено партньорство с компанията „Нексънс“ за изграждане на високотехнологичен завод за асемблиране на кабели. Този партньор поставя изискване за заличаване на вписаната ипотека чрез сключване на споразумение с Община Плевен, за да се обезпечи стабилността на бъдещия проект. С решение от декември 2013 г. Общинският съвет дава такова съгласие, но по неизвестни причини одобреното споразумение не е сключено между страните. Въпреки това 2014 – 2015 г. в имота са завършени строително и въведени в експлоатация три сгради, като по твърдения на инвеститора размерът на инвестицията в тях е 15 000 000 лв. Промяна в бизнес-програмата на „Нексънс“ води до последващо постепенно оттегляне от съвместния проект, а наличните в имота сгради към момента са отдадени под наем на три отделни търговски дружества.

От постъпилите към днешна дата документи в местната управа става ясно, че собственикът на имота към момента е в преговорни отношения с компанията „ACVEL“ С.А., регистрирана във Франция чрез дъщерното й българско търговско дружество „Аквел Видин (България)“ ЕООД. Представители на френската компания присъстваха и на заседанието на Общински съвет – Плевен в четвъртък /25 август 2022 г./ и представиха финансовите планове на фирмата по отношение на Плевен. Компанията произвежда компоненти за автомобилната индустрия и се нарежда сред големите европейски производители. Същата притежава производствени мощности в над 20 държави, а акциите й се търгуват на френската фондова борса. Намерението на инвеститора е да прехвърли част от съществуващи свои производствени мощности от завод в Република Турция, като за целта придобие имота на „Плевен ритейл център“ ООД, заедно с построените в него сгради, информира адв. Димитър Калдамуков. „ACVEL“ възнамерява да извърши преустройства на сградите в имота за своите производствени нужди, като планирана инвестиция в размер до 4.7 млн. евро и разкриване на над 50 работни места до 2024 г. Намеренията му обаче са препятствани от вписаната от Община Плевен към момента законна ипотека върху имота, поради което е отправено и искането за нейното заличаване.

С пълно мнозинство Общински съвет – Плевен, даде съгласието си ипотеката върху имота да бъде заличена.

За новия инвестиционен проект на „ACVEL“ С.А. в Плевен има заявена подкрепа от Българската агенция за инвестиции. Има изразена и пълна готовност за сертифициране на проекта по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и подпомагане на неговата реализация с всички законови средства.

Back to top button