Ощо 49 са одобрените заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в община Плевен

За година: Общо 49 са одобрените заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в община Плевен

Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Плевен е одобрила 49 от подадените през 2022 година общо 56 заявления на кандидатстващи. Документите са разгледани в седем заседания. Постановените откази са на заявители, които не отговарят на критериите, заложени в Правилата за подпомагане, приети от Общинския съвет.

Средствата за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми в общината се планират ежегодно с общинския бюджет. Те са в размер до 500 лв. на заявител и се предоставят за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите. Заявителите подават съответните документи в Центъра за административно обслужване на граждани в Плевен, който се намира на адрес: пл. „Възраждане“ №4.

Всички постъпили заявления се разглеждат от комисията, утвърдена отново с решение на Общински съвет – Плевен. В настоящия мандат нейният състав включва 7 общински съветници – членове на ПК по „Здравеопазване и социална политика“ /доц. д-р Евгения Бързашка, д-р Йордан Георгиев, Васил Петков, Венцислав Крамолински, Георги Славов, Димитър Карамфилов и Юлиян Йовков/, 3 представители на общинска администрация /д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Евгени Генов – директор дирекция „ФСД“, Драгомир Стойчев – юрист/ и акушер-гинеколог. Председател на комисията е доц. д-р Евгения Бързашка.

Кандидатите за финансово подпомагане трябва да отговарят на няколко критерия:
– Да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен и за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване;
– Да нямат родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия;
– Да не са поставени под запрещение;
– Наличие на репродуктивен проблем.

Въз основа на решението на комисията, кметът на Община Плевен, в 7-дневен срок от получаването на протокола от заседанието, издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Той от своя срана представя издаденото удостоверение в посочено в него лечебно заведение. Правото за финансово подпомагане се погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението, същото не е потърсено и заявителят може да кандидатства отново за финансиране по реда на приетите правила.
Справка за одобрените заявления по години за настоящия мандат:
2019 г. – 61 одобрени заявления;
2020 г. – 72 одобрени заявления;
2021 г. – 56 одобрени заявления;
2022 г. – 49 одобрени заявления.

Източник:
ОбС - Плевен
Back to top button